ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ค้นหาข่าว 
โปรแกรมการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่ [ 20 ก.พ. 2562 13:59 ]
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2561 12:30 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 ม.ค. 2561 10:03 ]
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่แซบ ประจำปี 2560 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 [ 20 ธ.ค. 2560 10:01 ]
อบต.โคกหินแฮ่ ในนิตยสาร SBL Nakhonphanom ฉบับที่ 43/2016 [ 3 เม.ย. 2560 15:33 ]
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2560 [ 7 มี.ค. 2560 11:13 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ (พนักงานขับรถยนต์) [ 21 ก.ย. 2559 14:06 ]
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 24 ส.ค. 2559 10:35 ]
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2557-2560 [ 7 พ.ย. 2559 เวลา 09:37 น. ]
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2560 [ 7 พ.ย. 2560 15:17 ]
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (15,000 บาท) [ 15 พ.ค. 2555 12:55 ]
สตง. ท้กท้วงกรณีอปท.ให้ทุนการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของอปท.ตามหลักเกณฑ์มหาดไทย ชี้มหาดไทยไม่มีอำนาจออกหลักเกณฑ์ลักษณะนี้ พร้อมนี้ยังมีกรณีสตง.ห้ามส่วนราชการขอเงินอปท. [ 20 ต.ค. 2554 09:30 ]
ประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2557 ตำบลโคกหินแฮ่ [ 25 มี.ค. 2554 14:44 ]
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4) [ 9 พ.ย. 2553 10:52 ]
หนังสือ มท 0809.2/ว 33 25 กุมภาพันธ์ 2548 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับ ผู้ปฎิบัติงานที่มีประสบการณ์ (นอกระดับควบ) สำหรับผู้สนใจเปลี่ยนสายงาน [ 17 ส.ค. 2553 09:43 ]
พบข่าวทั้งหมด 51 ข่าว   หน้าทั้งหมด 2หน้า 
หน้า
1 [2]>>