ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ค้นหาข่าว 
การแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่ [ 13 ก.พ. 2562 10:05 ]
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ย. 2561 10:01 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 ม.ค. 2561 15:14 ]
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 7 พ.ย. 2560 14:18 ]
แบบฟอร์มลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 60 [ 3 เม.ย. 2560 10:02 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งาน [ 9 ม.ค. 2560 16:20 ]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 14 ก.ย. 2559 13:47 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 21 ก.ค. 2558 09:27 ]
ประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2560 ตำบลโคกหินแฮ่ [ 7 พ.ย. 2560 11:26 ]
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ดอกจานสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2554 - 2555 [ 1 มิ.ย. 2555 15:03 ]
ตำรายาแผนโบราณ พระสมุทรคุณาจารย์ ( ฮะ จนุทสโร ) วัดดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร [ 19 มี.ค. 2555 09:47 ]
แบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 (Core Team) [ 9 มิ.ย. 2554 11:14 ]
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ตำแหน่งเจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4) [ 8 มี.ค. 2554 14:46 ]
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโบนัส โดยใช้จ่ายจากเงินสะสม และแนวทางแก้ปัญหา [ 22 ก.ย. 2553 16:02 ]
แบบประเมิน โบนัส 2553 [ 16 ส.ค. 2553 11:08 ]
พบข่าวทั้งหมด 50 ข่าว   หน้าทั้งหมด 2หน้า 
หน้า
1 [2]>>