การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว :การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
รายละเอียด :  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

--------------------------------------------

                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  ที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป  นั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จึงกำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการไว้ดังนี้               

                   ให้คนพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการหรือคนพิการย้ายภูมิลำเนา ที่มีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   1. มีสัญชาติไทย

                    2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ตามทะเบียนบ้าน

                    3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

                    4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

                   ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยความพิการ ด้วยตนเอง  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)


                    โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ (โปรดนำฉบับจริงมาแสดง) ดังนี้

                   (1) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

                   (2) ทะเบียนบ้าน

                   (3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  สำหรับกรณีที่ผู้รับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
                   ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ  คนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

                    (1) รับเงินสดด้วยตนเอง

                   (2) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

                   (3) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ

                   (5) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

                    ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถยื่นคำขอได้ด้วยตนเองเนื่องจาก เป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้ ให บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการยื่นคําขอนั้นแทนก็ได้แต่ต้องนําหลักฐานของคนพิการ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

                   ในกรณีคนพิการซึ่งได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งและย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกรุงเทพมหานคร ให้คนพิการนั้นลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนมีภูมิลำเนา และให้ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถัดไป

16 มิ.ย. 2563