โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามแนววิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามแนววิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด :  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามแนววิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            นายสันติ  ศรียะไชย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามแนววิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และรับฟังการบรรยายธรรมะในหัวข้อ “การส่งเสริมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามแนววิถีพุทธ” โดยพระครูปริยัติรัตนานุยุต เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ และผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำธรรมะไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร สำหรับบุคลากรให้ยึดถือและปฏิบัติโดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต

            ในการนี้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  ได้มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลกรตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตนในด้านคุณธรรม จริยธรรม

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
25 ก.พ. 2564