การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด :  

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564  และเดือนมกราคม - กันยายน  2565  ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นับถึงวันที่  1 กันยายน 2566  (เกิดก่อนวันที่  2 กันยายน 2506 )  ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

                   1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

                    2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

                             (ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

                             (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                              (ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ 

 

                   ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  2564 และและเดือนมกราคม - กันยายน  2565    ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน (โปรดนำฉบับจริงมาแสดง)  ดังนี้

                             1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

                             2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

                             3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (ในกรณีที่ผู้มีสิทธิประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีการรับเงินในนามบุคคลได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ โดยทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)

                             4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจยื่นคำขอแทน)

                   กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว  มีการย้ายภูมิลำเนาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น  ผู้สูงอายุต้องไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ๆ (ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565) โดยองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหินแฮ่ยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เดือนกันยายน  2565)

                   ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  ขอความร่วมมือผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เสร็จสิ้นในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน  2564

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
15 ต.ค. 2564