การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด :  

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการหรือคนพิการย้ายภูมิลำเนา ที่มีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   1. มีสัญชาติไทย

                    2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ตามทะเบียนบ้าน

                    3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

                    4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

                   ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ด้วยตนเอง  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30น. (ในวันและเวลาราชการ)

                    โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ (โปรดนำฉบับจริงมาแสดง) ดังนี้

                   (1) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

                   (2) ทะเบียนบ้าน

                   (3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  สำหรับกรณีที่ผู้รับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร         

                    ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถยื่นคำขอได้ด้วยตนเองเนื่องจาก เป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้ ให้ บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการยื่นคําขอนั้นแทนก็ได้แต่ต้องนําหลักฐานของคนพิการ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

                   ในกรณีคนพิการซึ่งได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งและย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกรุงเทพมหานคร ให้คนพิการนั้นลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนมีภูมิลำเนา และให้ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถัดไป

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
15 ต.ค. 2564