การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด :  

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ หรือผู้ป่วยเอดส์ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ใหม่ ที่มีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                   (๑) เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว

                   (๒) มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

                   (๓) มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้             

                   เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้

                   1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

                   2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

                   3. ใบรับรองแพทย์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์

                   4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ  (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ผ่านธนาคาร)

                   โดยยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ด้วยตนเอง  หากไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ ให้ทำการมอบอำนาจให้ผู้อุปการะดำเนินการแทน โดยทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

                   ในกรณีผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งและย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ป่วยเอดส์ นั้นไปลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ด้วยตนเอง  ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนมีภูมิลำเนา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
15 ต.ค. 2564