ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งาน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งาน
รายละเอียด :  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ  เนื่องจากอายุการใช้งาน

************************************

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด   เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งาน จำนวน  14  รายการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   โดยกำหนด         ดูพัสดุ   จำนวน  14  รายการ   ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  ในวันที่  9  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2560  เวลา  10.00 – 11.00  น.   และกำหนดขายทอดตลาด   ในวันที่  23  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2560  เวลาประมูล

เวลา  10.00 - 10.30  น.  ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่    ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ดังนี้

เงื่อนไขการขายทอดตลาด  มีดังนี้

    1.การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา  ต่อหน้าคณะกรรมการที่องค์การบริหารส่วนตำบล

โคกหินแฮ่แต่งตั้ง   และต่อหน้าพยานผู้เข้าสู้ราคารายอื่น ๆ ด้วย

    2.ผู้ประมูลจะต้องมาทำการประมูลด้วยตนเอง    พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง                

ถ้าเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองของกรมทะเบียนการค้า   กรณีเป็นตัวแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจมา                 แสดงด้วย

    3.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  ถือสิทธิ์ให้พนักงาน/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง

เข้าร่วมประชุมด้วย

    4.ผู้ประมูลต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการกำหนด  ผู้ประมูลจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้

โดยถือเอาความเห็นของคณะกรรมการขายทอดตลาดเป็นข้อยุติผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ประเมินได้

    5.เมื่อสิ้นสุดการประมูลราคา  ผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินสดให้ครบถ้วนในวันประมูล ณ  องค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคหินแฮ่ ในวันที่ประมูล  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์  ผู้ประมูลต้องเป็นผู้ชำระ

     6.ผู้ชนะการประมูลต้องรับพัสดุและขนย้ายออก  ภายใน  3  วัน  นับถัดจากวันที่ประมูลได้ และผู้

ประมูลต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพัสดุเอง

           7.ผู้ประมูลราคาต้องลงชื่อและนำบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ พร้อมสำเนาบัตรมาด้วย

1  ฉบับ  มอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการประมูลลงทะเบียนภายในเวลา  09.00 – 09.30 น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่   มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าประมูล

                      ผู้สนใจติดต่อขอรับเงื่อนไขการประมูลได้ที่   กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่                 ตั้งแต่วันที่  9 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2560  ถึงวันที่  20  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2560  ในวันเวลาราชการหรือสอบถามเว็บไซต์   อบต.โคกหินแฮ่  www.khokhinhae.comทางหมายเลขโทรศัพท์ 042-530831

 

                      ประกาศ  ณ  วันที่  9   เดือน มกราคม  พ.ศ.  2560

 

                                               

(ลงชื่อ)…………………………………

          ( นายสันติ   ศรียะไชย )

        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  

  

9 ม.ค. 2560 16:20