การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว :การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
รายละเอียด :  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

--------------------------------------------

                   ตามความนัยข้อ ๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕60 ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖
มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2เป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จึงกำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ให้กับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   1.มีสัญชาติไทย

                   2. ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยให้นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  หรือเกิดก่อน 1 ตุลาคม  2501  กรณีที่ไม่ปรากฏ วันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่  1  มกราคมของปีนั้น  

                   3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ตามทะเบียนบ้าน

                    4. ไม่เป็นผู้ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

                    ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                   ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ตุลาคม 2561ถึง กันยายน 2562)  ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 


                    โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
                   (1)  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

                   (2)  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

                   (3)  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา

                   (4)  หนังสือมอบอำนาจและบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา (กรณีมอบอำนาจยื่นคำขอฯแทน)

                   หมายเหตุเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

                   ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

                    (1) รับเงินสดด้วยตนเอง

                   (2) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

                   (3) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ

                   (5) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

 

                   ผู้สูงอายุผู้ใดที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่ ต่อมาผู้สูงอายุนั้นได้ย้ายภูมิลําเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ผู้สูงอายุนั้น ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไป  ทั้งนี้ในระหว่างปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ ณ วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

 

                                                                                 สันติ  ศรียะไชย

                                                                          ( นายสันติ  ศรียะไชย  )

                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
7 พ.ย. 2560 14:18