ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านต้องน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านต้องน้อยหมู่ที่ 2

2. ประวัติหมู่บ้าน
          บ้านต้องน้อยเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ซึ่งแต่ก่อนเป็นบ้านเดียวกับบ้านโคกหินแฮ่ มีบ้านเลขที่ติดต่อกัน  หลังจากเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างร้ายแรง บ้านโคกหินแฮ่จึงได้ย้ายออกไป เหลือเพียงส่วนหนึ่ง คือบ้านต้องน้อยในปัจจุบัน หลังจากนั้นจึงได้แยกตัวออกเป็นหมู่บ้านต่างหากโดยผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ ผู้ใหญ่นอคำ ชากิจดี บ้านต้องน้อยอายุถึงปัจจุบันประมาณ 200 กว่าปี

                                 
3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
          เป็นที่ราบ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา  

4.ข้อมูลพื้นฐาน

- พื้นที่ทั้งหมด               852  ไร่          - ที่สวน                    -   ไร่
- ที่ดินทำกิน                 178  ไร่        - ที่สาธารณะประโยชน์      --    ไร่
- ที่อยู่อาศัย                  89  ไร่          
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ      -   ไร่  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

5.อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ                    ติดต่อบ้านนาม่วงท่า  หมู่ที่ 3
ทิศใต้             ติดถนนการเกษตรท่าลาดทุ่งสว่าง
ทิศตะวันออก    ติดต่อบ้านโคกหินแฮ่  หมู่ที่ 12
ทิศตะวันตก      ติดต่อบ้านลาดสีชมภู

 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่