ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านนาโดนใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านนาโดนใหม่หมู่ที่ 7

2. ประวัติหมู่บ้าน
          บ้านนาโดนใหม่  เดิมราษฎรอาศัยอยู่ที่บ้านนาโดนเก่า  ตำบลเรณุใต้  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันไปทางทิศใต้ประมาณ  1  กิโลเมตร  ต่อมาในปีพ.ศ 2452  ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งย้ายครอบครัวมาอยู่หัวไร่ปลายนา  ประกอบกับในปีถัดมาได้เกิดอัคคีภัยขึ้นบริเวณใกล้วัดโพธิ์แก้ว  ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านนาโดนเก่า  ไฟไหม้บ้านเรือนเสียหายมาก  ผู้ที่ประสบภัยดังกล่าว  จึงได้อพยพครอบครัวมาตั้งบ้านเรือนใหม่  ตามพี่น้องซึ่งมาตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อนแล้ว  เมื่อรวมตัวกันเข้าเป็นหลายครอบครัว  จึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านชื่อว่า “บ้านนาโดนใหม่” โดยอาศัยการตั้งชื่อ  จากหมู่บ้านเดิม และเปลี่ยนพยางค์ท้ายจาก “เก่า”  เป็น “ใหม่” 
          บ้านนาโดนใหม่เดิมขึ้นกับตำบลเรณูนคร  อำเภอธาตุพนม  ต่อมามีการแบ่งเขตการปกครองใหม่จากตำบลเรณูนคร  มาเป็นอำเภอเรณูนคร  และตั้งบ้านโคกหินแฮ่เป็นตำบลโคกหินแฮ่  จึงได้ขึ้นกับตำบลโคกหินแฮ่  อำเภอเรณูนคร
  
                                 
3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
          บ้านนาโดนใหม่  มีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบ  เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  ราษฎรจึงมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก  และการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพรอง
                                               
4.ข้อมูลพื้นฐาน
          - พื้นที่ทั้งหมด               1,614.6  ไร่     - ที่สวน                      -   ไร่
          - ที่ดินทำกิน                 1,193.9  ไร่    - ที่สาธารณะประโยชน์      -    ไร่
          - ที่อยู่อาศัย                    98.14  ไร่   
          - พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ     20   ไร่  (วัด,โรงเรียน,สถานีตำรวจ)
                                                 
5.อาณาเขตของหมู่บ้าน
          ทิศเหนือ                    ติดต่อบ้านชลประทาน บ้านหนองแซง
          ทิศใต้             ติดต่อบ้านนาโดนเก่า
          ทิศตะวันออก    ติดต่อบ้านโคกสาย
          ทิศตะวันตก      ติดต่อบ้านโคกหินแฮ่