Untitled Document
 ข่าวทั่วไป/เรื่องน่ารู้/ระเบียบ กฎหมาย
 
ค้นหาข่าว 
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ สาธารณสุข 2535 [ 29 ก.ค. 2563]
คู่มือมาตรฐานการจัดการเหตุรำคาญ [ 29 ก.ค. 2563 ]
ที่ นพ 0023.2/ว 16210 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 11 มิ.ย. 2563]
พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 [ 4 ก.ค. 2562 13:39 ]
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 2 ก.ค. 2562]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 09:22 ]
info สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:58 ]
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:58 ]
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:56 ]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 [ 10 มิ.ย. 2562 16:59 ]
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 10 มิ.ย. 2562 16:57 ]
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2562 16:54 ]
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 10 มิ.ย. 2562 16:53 ]
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 [ 10 มิ.ย. 2562 16:49 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [ 10 มิ.ย. 2562 16:43 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1-4 [ 10 มิ.ย. 2562 16:41 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1-4 [ 10 มิ.ย. 2562 16:40 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 16:28 ]
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ 10 มิ.ย. 2562 15:35 ]
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 มิ.ย. 2562 14:59 ]
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 10 มิ.ย. 2562 14:56 ]
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 [ 10 มิ.ย. 2562 14:54 ]
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 [ 10 มิ.ย. 2562 14:48 ]
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 [ 10 มิ.ย. 2562 14:47 ]
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 [ 10 มิ.ย. 2562 14:46 ]
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 [ 10 มิ.ย. 2562 14:45 ]
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 [ 10 มิ.ย. 2562 14:43 ]
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง [ 10 มิ.ย. 2562 14:41 ]
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 [ 10 มิ.ย. 2562 14:40 ]
กฎกระทรวงตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 10 มิ.ย. 2562 12:37 ]
พบข่าวทั้งหมด 48  ข่าว   หน้าทั้งหมด 2 หน้า 
หน้า
1 [2]>>