ข่าวประกาศ
 ข่าวประกาศ
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 23 มิ.ย. 2563]
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ค. 2563]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่องพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น [ 16 เม.ษ. 2563]
สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 16 เม.ย. 2563]
การประกาศแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 18 ก.พ. 2563]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่องขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ย. 2563]
รายงานผลการการประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 6 พ.ย. 2562]
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2563]
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (LPA) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2562]
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 มิ.ย. 2562 15:11 ]
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 มิ.ย. 2562 14:52 ]
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 17 มิ.ย. 2562 14:49 ]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 12:12]
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 16 พ.ค. 2562 13:30 ]
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 30 ต.ค. 2561 12:22 ]
พบข่าวทั้งหมด 63  ข่าว   หน้าทั้งหมด 3 หน้า 
หน้า
1 [2][3]>>