ข่าวประกาศ
 ข่าวประกาศ
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 12:20 ]
สรุปสถิติเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 15 ต.ค. 2561 15:06 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่องขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 ต.ค. 2560 13:30 ]
รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (คู่มือประชาชน) [ ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 16 พ.ค. 2560 15:23 ]
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (LPA) ประจำปี พ.ศ.2559 [ 1 ธ.ค. 2559 10:15 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่องขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ [ 21 ต.ค. 2558 10:44 ]
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งาน [ 21 พ.ย. 2556 11:29 ]
มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 28 มิ.ย. 2555 14:14 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่องให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554 - 2557) [ 10 ก.พ. 2553 16:24 ]
คำสั่งมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 07 ม.ค. 2553 15:56 ]
คำสั่งมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ [ 14 ต.ค. 2551 10:54 ]
ประกาศ อบต. โคกหินแฮ่ เรื่องการให้บริการนวดแผนไทย [ 26 เม.ย. 2550 13:43]
ประกาศ อบต. โคกหินแฮ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม [ 09 ก.ย. 2549 14:35]
พบข่าวทั้งหมด 29  ข่าว   หน้าทั้งหมด 1 หน้า 
หน้า
1