ข่าวประกาศ
 ข่าวประกาศ
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเรณูนคร [ 15 มิ.ย. 2563]
งบแสดงผลการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 29 เม.ย. 2563]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 16 เม.ย. 2563]
รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 ก.พ. 2563]
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 พ.ย. 2562]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ย. 2562]
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2563]
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (LPA) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2562]
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 มิ.ย. 2562 15:11 ]
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 มิ.ย. 2562 14:52 ]
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 17 มิ.ย. 2562 14:49 ]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 12:12]
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 16 พ.ค. 2562 13:30 ]
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 30 ต.ค. 2561 12:22 ]
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 30 ต.ค. 2561 12:20 ]
พบข่าวทั้งหมด 61  ข่าว   หน้าทั้งหมด 3 หน้า 
หน้า
1 [2][3]>>