ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ ่เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์/ร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ข่าวประกาศ
 
หัวข้อข่าว : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ ่เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์/ร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด :  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์/ร้องเรียน

ของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

--------------------------------------------

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้จัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อรับเรื่องราวข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอื่นใดจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ นั้น

                   เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่จึงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

                   1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ในเรื่องดังต่อไปนี้

                             - กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

                             - กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

                             - ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

                             - ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร

                             - กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย       

                   2. เรื่องที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือปัญหาอื่นใด

                   3. เรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น

                   4. การใช้บริการร้องทุกข์/ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง หรือกรณีผู้ร้องมิอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น

                   5. วิธีการยื่นคำร้องทุกข์/ร้องเรียน

                             - ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมีวัน เดือน ปี ชื่อและที่อยู่ ของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน

                             - ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้

                             - ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)

                   6. เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา

                             - คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนจริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์

                             - คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มี

ลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้

                   7. ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน

                             - ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

                             - ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เลขที่ 87 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170

                             - ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-4253-0831

                             - ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน Website www.khokhinhae.com

                             - ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน Facebook “อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม” หรือเพจ “องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่”

                             - ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านตู้แดงรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน (ติดตั้งที่หน้าทางเข้าอาคารสำนักงาน)

                   8. การร้องทุกข์/ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน Website www.khokhinhae.comเงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนกรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็สามารถไม่ให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้ แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น

 

                   9. ระยะเวลาและขั้นตอนการรับเรื่องการร้องทุกข์/ร้องเรียน

                              - ประชาชนแจ้งเหตุ/เขียนคำร้องแจ้งเหตุร้องทุกข์

                              - รับเรื่อง/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                             - แจ้งส่วนงาน/หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

                             - แจ้งการรับเรื่องหรือความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน  7 วัน

                             - รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ

                             - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ ณ วันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

 

 

                                                                   (ลงชื่อ)

                                                                                            สันติ  ศรียะไชย

                                                                                      (  นายสันติ  ศรียะไชย  )

                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
15 ต.ค. 2561 10:58