การประกาศแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 ข่าวประกาศ
 
หัวข้อข่าว : การประกาศแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
รายละเอียด :  

การประกาศแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่และ การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่


       นายสันติ ศรียะไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประกาศเจตจำนงในการต่อต้าน การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เพื่อกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็น มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติโดยมุ่งมั่นที่จะนำ หน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจาก การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “ท้องถิ่นโปร่งใสร่วมใจแสดงเจตจำนงต่อต่านการทุจริต”

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
18 ก.พ. 2563