ผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ข่าวประกาศ
 
หัวข้อข่าว : ผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :  

ผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

                   การศึกษานี้เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  เพื่อพัฒนางานบริการและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกหินแฮ่  ต่องานบริการประชาชน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นความพึงพอใจในด้านการศึกษา ด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ด้านรายได้หรือภาษี ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ด้านสาธารณสุข และด้านอื่น ๆ (งานด้านการจัดเก็บขยะ)  ทั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ มีประชากร 7,149 คน โดยนำหลักทฤษี Non-Probability Sampling และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบConvenience Sampling ซึ่งการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 382 คน โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Rating Scale) เท่ากับ 5 ระดับ สร้างขึ้นตามข้อกำหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage)ทั้งนี้ผลการศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

          ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.28 ((x)=4.77, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.51 ((x)=4.78, S.D.=0.56) จัดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.35 ((x)=4.77, S.D.=0.57) จัดอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.24 ((x)=4.76, S.D.=0.57)     จัดอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านอื่นๆ (งานด้านการจัดเก็บขยะ) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.22 ((x)=4.76, S.D.=0.56) จัดอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 ((x)=4.76, S.D.=0.59) จัดอยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.18((x)=4.76, S.D.=0.58) จัดอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ

 

ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

งานบริการ

x

S.D

ร้อยละ

ความหมาย

1. ด้านการศึกษา

4.76

0.57

95.24

มากที่สุด

2. ด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.76

0.58

95.18

มากที่สุด

3. ด้านรายได้หรือภาษี

3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

4. ด้านสาธารณสุข

5. ด้านอื่น ๆ (งานด้านการจัดเก็บขยะ)

4.76

4.78

4.77

4.76

0.59

0.56

0.57

0.56

95.20

95.51

95.35

95.22

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม

4.77

0.57

95.28

มากที่สุด

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
22 ต.ค. 2563