บุคคลากรฝ่ายบริหาร
 
 
 

 
 
 
  นาย สันติ ศรียะไชย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ
โทร : 0862385389
ที่อยู่ : 141 หมู่ที่ 9 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
 
 

 
 
 
 

 
 
นายจาลึก แสนมิตร
รองนายกองค์การบริหารสว่นตำบลโคกหินแฮ
โทร : 0818731632
ที่อยู่ : 45 หมู่ที่ 5 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
  นายประไพ มูลทาเย็น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ
โทร : 0847845480
ที่อยู่ : 12 หมู่ที่ 15 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
     
 
 

 
 
 
  นางสายง สุขรี
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ
โทร : 0813204770
ที่อยู่ : 88 หมู่ที่ 9 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม