ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (ธุรกิจในหมู่บ้าน)
 

หมู่ที่

บ้าน

โรงสี
ข้าว

ร้านค้า

ปั๊ม
หลอด

ปั๊ม
ขนาดเล็ก

โรง
ข้าวปุ้น

โรงหล่อ

ร้าน
เสริมสวย

1

โคกหินแฮ่

3

4

2

0

0

0

1

2

ต้องน้อย

3

1

0

0

0

0

0

3

นาม่วงทุ่ง

3

1

1

0

0

0

0

4

นาม่วงท่า

3

1

0

0

0

0

0

5

นาบัว

2

2

2

0

0

0

0

6

หนองกุง

3

1

1

0

2

0

0

7

นาโดนใหม่

1

11

0

0

0

0

1

8

หนองแซง

4

4

2

0

0

0

0

9

โคกหินแฮ่

2

8

1

0

0

0

2

10

เนินน้ำคำ

3

3

0

1

0

1

1

11

โคกอนามัย

2

3

0

0

0

0

0

12

โคกพัฒนา

2

4

1

0

0

0

0

13

นาบัว

5

5

1

0

1

1

0

14

นาบัว

1

2

0

0

0

1

0

15

ชลประทาน

2

1

0

0

0

0

0

 

รวม

39

51

11

1

3

3

5