เกี่ยวกับเรา
 
::: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ :::


WWW.KHOKHINHAE.COM

ที่อยู่ติดต่อ
  87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่

อำเภอเรณูนคร

จังหวัดนครพนม 48170

โทรศัพท์/ โทรสาร
  0-4253-0831
Webmaster :
  khokhinhae@gmail.com

คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล โคกหินแฮ่
  นาย สันติ ศรียะไชย


รองนายกองค์การบริหารสว่น
ตำบล โคกหินแฮ่
  นายจาลึก แสนมิตร

รองนายกองค์การบริหารสว่น
ตำบล โคกหินแฮ่
  นายประไพ มูลทาเย็น


เลขานายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล โคกหินแฮ่
  นางสายง สุขรีพนักงานส่วนตำบล


สำนักปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล โคกหินแฮ่
  นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงค์


หัวหน้าสำนักปลัด
  นางธนกร ทิพย์วงค์


นักวิชาการศึกษา
  นางมลินี เพชรมี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  นายศักดิ์สกล คลังทรัพย์


เจ้าพนักงานธุรการ
  นางสาวสุภัตชนันท์ จันทร์สองดวง


เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
  จ.อ.เอกวิน สุวรรณสิงห์


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  นายวรพจน์ สุขรี


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  นางสาวเยาวเรศ ฤทธิกร


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
  นางลำชัย บัวชุม


พนักงานขับรถ
  นายอินตอง วรคันทักษ์


นักการภารโรง
  นายวรรณกร สีสุธรรม


พนักงานจ้างทั่วไป
  นายทนงค์ศักดิ์ ชากิจดี


แม่บ้าน

นางลัดดาวัลย์ สีสุธรรม


ส่วนการคลังหัวหน้าส่วนการคลัง
  นางเทพดารา นวลตา


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  นายณรงค์ฤทธิ์ นักบุญ


เจ้าพนักงานพัสดุ
  นางปุณยนุช นนภัทธ์


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  นางสาววิวาห์รัก บัวชุม


พนักงานจ้างทั่วไป
  นางอัจฉรา บัวชุม


ส่วนโยธาหัวหน้าส่วนโยธา
  นายชาตรี ศรีเรือง


นายช่างโยธา
  นายพิภพ บัวชุม

เกี่ยวกับเว็บไซต์


ผู้ออกแบบเว็บไซต์
(Webmaster)


  นายวรพจน ์สุขรี

จัดหน้าเว็บ
  Dreamweaver

กราฟิก
  Photoshop

จำลองเซิร์ฟเวอร์
  Appserv

ฐานข้อมูล
  MY SQL

ภาษา
  PHP
ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่เข้ามาเยี่ยมชม

     

 


:::องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ :::
::: 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 :::
โทรศัพท์ : สำนักปลัด 0-4253-0831

::: Webmaster : khokhinhae@gmail.com :::