บุคลากรส่วนการคลัง
 
กองคลัง
 
 

 
 
 
 

นางเทพดารา  นวลตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 
 

 
 
 
 


 
 
นายณรงค์ฤทธิ์  นักบุญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  นายพิทูล เฟืองตลบ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
     
 
 

 
 
 
  นางจินดารัตน์ นนพัทธ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
     
พนักงานจ้าง
 
 

 
 
 
 

 
 
นางสาวนิภาภรณ์ คนครอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  นางลัดดาวัลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
 
 


 
 
 
  นายปิยะ ดอนเส
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)