บุคลากรสำนักปลัด
 
สำนักปลัด
 
 

 
 
 
 

นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 
     
 
 

 
 
 
  นางเทพดารา นวลตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ
 
     
 
 

 
 
 
  นางธนภร   ทิพย์วงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
 
 

 
 
 
 

 
 
นายอัครเดช ศิริพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นายวรพจน์ สุขรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
     
 

 
 
 
 

 
 
จ่าเอกประวิทย์ อาชนะ
นักทัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  นางสาวสุภัตชนันท์   จันทร์สองดวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
 
 
 

 
 
 
  นายยุทธนา สุคันธ์
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ชำนาญงาน
 
     
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 
 

 
 
 
  นางลำชัย บัวชุม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 
     
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
นายณฐกร ปัททุม
พนักงานขับรถ
นายสำลี สีสุธรรม
พนักงานขับรถ
นายวรรณกร สีสุธรรม
นักการภารโรง
     
 
 
 

 
 
 
  นางทองสา สีสุธรรม
แม่บ้าน