บุคคลากรสมาชิกสภา
 
 
 

 
 
 
  นายเกรียงไกร พลเหี้ยมหาญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 

 
 
 
 

 
 
นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงค์
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
  นายตะวัน บัวชุม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
     
สมาชิกสภา
 

 
 
 
 

 
 
นายวีระศักดิ์ บัวชุม
ที่อยู่ 70 ม.1 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1
  นายพยับ บัวชุม
ที่อยู่ 68 ม.1 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1
     
 
ว่าง


 
 
 
 

 
 

-

 

  นายเป่งทอง บัวชุม
ที่อยู่ 27 ม.2 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
     
 

 
 
 
 

 
 
นายยอด เคนกิ
ที่อยู่ 74 ม.3 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
  นายรุ่งศักดิ์ พ่อตาแสง
ที่อยู่ 75 ม.3 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
     
 

 
 
 
 

 
 
นายราตรี เจ๊กมาก
ที่อยู่ 27 ม.4 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
  นางปราณี สุนีกร
ที่อยู่ 29 ม.4 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
     
 

 
 
 
 

 
 
นายเกรียงไกร พลเหี้ยมหาญ
ที่อยู่ 81 ม.5 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิสภาหมูที่ 5
  นายพงษ์ศักดิ์ พิลารัตน์
ที่อยู่ 42 ม.5 ต.โคหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
     
 

 
 
 
 

 
 
นายถาวร จิตมาตย์
ที่อยู่ 58 ม.6 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
  นายบุญรัตน์ จิตมาตย์
ที่อยู่ 127 ม.6 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
     
 

 
 
 
 

 
 
นายชัยชนะ ยะไวย์
ที่อยู่ 69 ม.7 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
  นายชาญเดช ถานัน
ที่อยู่ 166 ม.7 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นคพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
     
 

 
 
 
 

 
 
นายอาทิตย์ บัวสาย
ที่อยู่ 138 ม.8 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8
  นายสิงขร มุลสุรินทร์
ที่อยู่ 63 ม.8 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8
     
 

 
 
 
 

 
 
นายราชวัง สุขรี
ที่อยู่ 24 ม.9 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 9
  นายคงไทย บุตรดี
ที่อยู่ 110 ม.9 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 9
     
 

 
 
 
 

 
 
นายนักรบ ลุมวงค์
ที่อยู่ 141 ม.10 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
  นายเกรียงไกร คำวัน
ที่อยู่ 60 ม.10 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
     
 

 
 
 
 

 
 
นายพรคำ สุขรี
ที่อยู่ 23 ม.11 ต.โคดหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11
  นายยุทธกิจ บัวชุม
ที่อยู่ 82 ม.11 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11
     
 

 
 
 
 

 
 
นายตะวัน บัวชุม
ที่อยู่ 29 ม.12 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 12
  นางนิตยา ภูโสภา
ที่อยู่ 8 ม.12 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 12
     
 

 
 
 
 

 
 
นางเครือวัลย์ ธงวาส์
ที่อยู่ 101 ม.13 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 13
  นายมนตรี เสนารัตน์
ที่อยู่ 60 ม.13 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 13
     
 

 
 
 
 

 
 
นายภานุวัฒน์ เหลื่อมเภา
ที่อยู่ 24 ม.14 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 14
  นายอุทิศ สำรองพันธ์
ที่อยู่ 12 ม.14 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 14
     
 

 
 
 
 

 
 
นายวีระพล อัตติยะ
ที่อยู่ 31 ม.15 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 15
  นายวิษณุ สิงห์คำ
ที่อยู่ 7 ม.15 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 15