บุคลากรกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 

 
 
 
  นางมลินี เพชรมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
     
 
 
 


 
 
 
  นางจริยา นิตะโคตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
     
 

 
 
 
 

 
 

นางสาวทัศนีย์ สุขรี
ครูผู้ดูแลเด็ก

  นางไพรวัลย์ ยงยันต
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 

 
 
 
 

 
 
นางขวัญเทวา ลุมวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
  นางพัชราภรณ์ ราชสินธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 

 
 
 
 

 
 
นางดวงจันทร์ แก้วมาลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
  นางจุฑาทิพย์ จิตมาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 

 
 
 
 

 
 
นางสาวจอมขวัญ ขอดเมชัย
ผู้ดูแลเด็ก
  นางสาวอัจฉรา อุ่นลุม
ผู้ดูแลเด็ก
     
 

 
 
 
 
 

 
 
นางถวิล เหลื่อมเภา
ผู้ดูแลเด็ก
 

นางสาวกัลยารัตน์ เจ็กมาก
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก

 
 
 


 
 
 
  นางสาวจิตรดา บัวชุม