บุคลากรส่วนโยธา
 
กองช่าง
 
 

 
 
 
  นายชาตรี   ศรีเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 


 
 
 
 
นายช่างโยธา
(ว่าง)
 
     
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 

 
 
 
 
 

 
 
นายอนุชา สุโข
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  นางสาวรัชนี จิตมาตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง
     
 
 
 

 
 
 
  นางสาวชรินทรา ราชสินธ์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานโยธา)