ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์รถกระบะบรรทุกมีเครื่องทุนแรง (รถกระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09 เม.ย. 2564]
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง [ 2 เม.ย. 2564]
14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564]
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ [ 24 มี.ค. 2564]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.8 สายหน้าบ้านนางดาวอำไพ - นางออนมณี [ 11 มี.ค. 2564]
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.6 สายหน้าบ้านนางแอ็ด [ 10 มี.ค. 2564]
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.5 สายนางชนชัย - นางขนานทอง [ 10 มี.ค. 2564]
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.11 สายนางแตงคำ [ 2 มี.ค. 2564]
11
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.8 สายหน้าบ้านนางดาวอำไพ - นางออนมณี [ 24 ก.พ. 2564]
9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564]
18
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.6 สายหน้าบ้านนางแอ็ด [ 19 ก.พ 2564]
8
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.5 สายนางชนชัย - นางขนานทอง [ 19 ก.พ. 2564]
8
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล. ม.14 สายสำนักสงฆ์ - ศาลาเอนกประสงค์ [ 19 ก.พ. 2564]
12
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล. ม.12 สายนายสนเทศ - นายแดนชัย [ 19 ก.พ. 2564]
5
ประกาศราคากลางก่อสร้างถรรคสล.ม.11 สายนางแตงคำ [ 19 ก.พ. 2564]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ม.11 สายนางพนมศิลป์ - หลังเมรุ [ 19 ก.พ. 2564]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 สายนางบันเทิง - ถนนใหญ่ [ 17 ก.พ. 2564]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายโคกหินแอ่ - ทุ่งสว่าง หมู่ที่ 1,9,11 และหมู่ที่ 12 [ 17 ก.พ. 2564]
3
ประกาศราคากลางถนนคสล. สายโคกหินแฮ่ - ทุ่งสว่าง ม.1,9,11 และม.12 [ 10 ก.พ. 2564]
4
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายนางบันเทิง - ถนนใหญ่ [ 10 ก.พ. 2564]
7
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ประจำปี๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564]
7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายหนองแข้ [ 29ม.ค. 2564]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายหมู่ที่ 13 - วัดป่าภูหัวดิน [ 28ม.ค. 2564]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดถนนสายใหม่เพื่อการเกษตร สายห้วยแคน - กุดฮี [ 26 ม.ค. 2564]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดถนนสายใหม่ ม.3 สายนายสำลี - หนองเบ็ญ [ 26 ม.ค. 2564]
6
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 26 ม.ค. 2564]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.14 สายศาลาเอนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ [ 25 ม.ค. 2564]
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สายนายมานะ - นานายสมใจ [ 22 ม.ค. 2564]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลุกรัง ม.5 สายนายศิริศักดิื - น้ำบัง [ 22 ม.ค. 2564]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายโรงสูบน้ำ - หนองเบ็ญ [ 21 ม.ค. 2564]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายเข้าสถานีสูบน้ำบ้านนาม่วงทุ่ง [ 21 ม.ค. 2564]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องกระจายเสียง หอกระจายข่าว ม.4,11 [ 18 ม.ค. 2564]
7
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายเข้าสถานีสูบน้ำบ้านนาม่วง [ 12ม.ค. 2564]
6
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.14 สายศาลาเอนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ [ 12 ม.ค. 2564]
5
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สายนายศิริศักดิ์ - น้ำบัง [ 12 ม.ค. 2564]
5
ประกาศราคากลางตัดถนนสายใหม่ ม.3 สายนายสำลี - หนองเบ็ญ [ 12 ม.ค. 2564]
9
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายโรงสูบน้ำ - หนองเบ็ญ [ 12 ม.ค. 2564]
6
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สายนายมานะ - นานายสมใจ [ 12ม.ค. 2564]
5
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สายหนองแข้ [ 12 ม.ค. 2564]
6
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลุกรัง ม.6 สายหมู่ที่ 13 - วัดป่าภูหัวดิน [ 12ม.ค. 2564]
5
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลุกรัง ม.5 สายห้วยแคน [ 12 ม.ค. 2564]
6
ประกาศราคากลางตัดถนนสายใหม่เพื่อการเกษตร สายห้วยแคน - กุดอี [ 12 ม.ค. 2564]
5
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04 ม.ค. 2564]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 1 สายห้วยยางตอนกลาง หมูที่ 1 - สะพานห้วยยาง หมู่ที่ 11 (ฝั่งว้าย) [ 29 ธ.ค. 2563]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายข้างบ้านนางศรีนคร - นานายทนงค์ศักดิ์ [ 25 ธ.ค. 2563]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายกฐิน [ 24 ธ.ค. 2563]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายสถานีสูบน้ำบ้านต้องน้อย [ 24 ธ.ค. 2563]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง [ 22 ธ.ค. 2563]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.11 สายข้างเมรุ - ถนนนาม่วงท่า [ 18 ธ.ค. 2563]
11
พบข่าวทั้งหมด 621  ข่าว   หน้าทั้งหมด 13 หน้า 
หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]>>