ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 1 สายห้วยยางตอนกลาง หมูที่ 1 - สะพานห้วยยาง หมู่ที่ 11 (ฝั่งว้าย) [ 29 ธ.ค. 2563]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายข้างบ้านนางศรีนคร - นานายทนงค์ศักดิ์ [ 25 ธ.ค. 2563]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายกฐิน [ 24 ธ.ค. 2563]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายสถานีสูบน้ำบ้านต้องน้อย [ 24 ธ.ค. 2563]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง [ 22 ธ.ค. 2563]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.11 สายข้างเมรุ - ถนนนาม่วงท่า [ 18 ธ.ค. 2563]
1
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.11 สายหลังเมรุ - ถนนนาม่วงทุ่ง [ 16 ธ.ค. 2563]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 14 รายการ [ 14 ธ.ค. 2563]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้วัสดุ,อุปกรณ์ ทำธุงอีสาน จำนวน 8 รายการ [ 9 ธ.ค. 2563]
1
ประกาศราคากลางตัดถนนสายใหม่ ม.11 สายนายทรัพย์วัน - ผู้ใหญ่ก้อน [ 09ธ.ค. 2563]
0
ประกาสราคากลางตัดถนนสายใหม่ ม.1 - สายห้วยยางตอนกลาง ม.11 (ฝั่งซ้าย) [ 09 ธ.ค. 2563]
0
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.2 สายสถานีสูบน้ำบ้านต้องน้อย [ 09 ธ.ค. 2563]
0
ประกาสราคากลางตัดถนนสายใหม่ ม.10 สายนางกงมา - นางทองช้อน [ 09 ธ.ค. 2563]
0
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนสายใหม่ ม.11 สายห้วยเหมืองนา - นานายชมเชย - พร้อมวางท่อระบายน้ำ [ 09 ธ.ค. 2563]
0
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.2 สายข้างบ้านนางศรีนคร - นานายทนงค์ศักดิ์ [ 09 ธ.ค. 2563]
0
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.10 สายกฐิน [ 09 ธ.ค. 2563]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 23 พ.ย. 2563]
5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน พ.ย.๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563]
3
ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง [ 3 พ.ย. 2563]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง [ 3 พ.ย. 2563]
7
เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค.2563]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งเวทีกลาง สถานที่จัดงานลอยกระทง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ปี 2563 [ 28 ต.ค. 2563]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มตามโครงการประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่ง ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2563]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมเช่าเครื่องทำไฟฟ้า และเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2563]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค่าจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน นพ 80 -7744 [ 19 ต.ค. 2563]
11
ประกาศราคากลางปปช.จ้างเหมำบริกำรพำหนะรถตู้พร้อมคนขับเพื่อรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน 4 คัน [ 01 ต.ค. 2563]
8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซุ้มประตูศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 10 [ 29 ก.ย. 2563]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายนายประพันธ์ - หนองเบ็ญ [ 25 ก.ย. 2563]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนางอุทิศ - ชลประทาน [ 25 ก.ย. 2563]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.8 สายข้างบ้านนางหนูเหลี่ยม [ 25 ก.ย. 2563]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายไหล่ถนนคสล.สายข้างบ้านหนองกุง ม.6 [ 25 ก.ย. 2563]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสลม.1สายข้างโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ทางทิศตะวันออก [ 25 ก.ย. 2563]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม4 สายนายนิรันดร์ - หนองเบ็ญ [ 25 ก.ย. 2563]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายนาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย [ 25 ก.ย. 2563]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโคกหินแฮ่ [ 25 ก.ย. 2563]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล ม.3 สายข้างบ้านนายยอด [ 24 ก.ย. 2563]
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.5 สายนางหลาวทอง - นายชัยณรงค์ [ 24 ก.ย. 2563]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม3 สายข้างบ้านนายยอด [ 24 ก.ย. 2563]
6
ประกาศราคากลางปรับปรุงซุ้มประตูศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 10 [ 24 ก.ย. 2563]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.5สายนางหลาวทอง - นายชัยณรงค์ [ 24 ก.ย. 2563]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.5 สายนายเสรี - นายพันศักดิ์ [ 23 ก.ย. 2563]
9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายนาม่วงทุ่ง-ต้องน้อย (นานายขาน) (งบอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารตามโครงการ อบรม สาธิต และแข่งขันกีฬาเกทบอล ร่วมกับชมรมเกทบอล ปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563]
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของอบต.โคกหินแฮ่ [ 21 ก.ย. 2563]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำหลังที่ทำการอบต.โคกหินแฮ่ [ 21 ก.ย. 2563]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำข้างหอประชุมอบต.โคกหินแฮ่ [ 21 ก.ย. 2563]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.14 สายบ้านนางวรารัตน์ [ 18 ก.ย. 2563]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.12 สายนางศิริวรรณ - นายทันสมัย [ 18 ก.ย. 2563]
12
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.3สายนายประพันธ์ - หนองเบ็ญ [ 17 ก.ย. 2563]
4
พบข่าวทั้งหมด 572  ข่าว   หน้าทั้งหมด 12 หน้า 
หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]>>