ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง [ 3 พ.ย. 2563]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง [ 3 พ.ย. 2563]
3
เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค.2563]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งเวทีกลาง สถานที่จัดงานลอยกระทง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ปี 2563 [ 28 ต.ค. 2563]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มตามโครงการประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่ง ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2563]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมเช่าเครื่องทำไฟฟ้า และเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2563]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค่าจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน นพ 80 -7744 [ 19 ต.ค. 2563]
4
ประกาศราคากลางปปช.จ้างเหมำบริกำรพำหนะรถตู้พร้อมคนขับเพื่อรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน 4 คัน [ 01 ต.ค. 2563]
5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซุ้มประตูศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 10 [ 29 ก.ย. 2563]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายนายประพันธ์ - หนองเบ็ญ [ 25 ก.ย. 2563]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนางอุทิศ - ชลประทาน [ 25 ก.ย. 2563]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.8 สายข้างบ้านนางหนูเหลี่ยม [ 25 ก.ย. 2563]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายไหล่ถนนคสล.สายข้างบ้านหนองกุง ม.6 [ 25 ก.ย. 2563]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสลม.1สายข้างโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ทางทิศตะวันออก [ 25 ก.ย. 2563]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม4 สายนายนิรันดร์ - หนองเบ็ญ [ 25 ก.ย. 2563]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายนาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย [ 25 ก.ย. 2563]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโคกหินแฮ่ [ 25 ก.ย. 2563]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล ม.3 สายข้างบ้านนายยอด [ 24 ก.ย. 2563]
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.5 สายนางหลาวทอง - นายชัยณรงค์ [ 24 ก.ย. 2563]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม3 สายข้างบ้านนายยอด [ 24 ก.ย. 2563]
5
ประกาศราคากลางปรับปรุงซุ้มประตูศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 10 [ 24 ก.ย. 2563]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.5สายนางหลาวทอง - นายชัยณรงค์ [ 24 ก.ย. 2563]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.5 สายนายเสรี - นายพันศักดิ์ [ 23 ก.ย. 2563]
6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายนาม่วงทุ่ง-ต้องน้อย (นานายขาน) (งบอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารตามโครงการ อบรม สาธิต และแข่งขันกีฬาเกทบอล ร่วมกับชมรมเกทบอล ปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของอบต.โคกหินแฮ่ [ 21 ก.ย. 2563]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำหลังที่ทำการอบต.โคกหินแฮ่ [ 21 ก.ย. 2563]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำข้างหอประชุมอบต.โคกหินแฮ่ [ 21 ก.ย. 2563]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.14 สายบ้านนางวรารัตน์ [ 18 ก.ย. 2563]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.12 สายนางศิริวรรณ - นายทันสมัย [ 18 ก.ย. 2563]
8
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.3สายนายประพันธ์ - หนองเบ็ญ [ 17 ก.ย. 2563]
3
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.8 สายข้างบ้านนางหนูเหลี่ยม [ 17 ก.ย. 2563]
3
ประกาศราคากลางขยายไหล่ถนนคสล.สายข้างบ้านหนองกุง ม.6 [ 17 ก.ย. 2563]
3
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.4 สายนายนิรันดร์ - นางสุพรรณ [ 17ก.ย. 2563]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.8 สายข้างบ้านนางหนูเหลี่ยม [ 17 ก.ย. 2563]
7
ประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของอบต.โคกหินแฮ่ [ 16 ก.ย. 2563]
5
ประกาศราคากลางปรุบปรุงห้องน้ำหลังที่ทำการอบต.โคกหินแฮ่ [ 16 ก.ย. 2563]
5
ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องน้ำข้างห้องประชุมอบต.โคกหินแฮ่ [ 16 ก.ย. 2563]
4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางสถานที่สำคัญ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563]
7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563]
6
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนางอุทิศ - ชลประทาน [ 15 ก.ย. 2563]
3
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.1สายนางอุทิศ - ชลประทาน [ 15 ก.ย. 2563]
3
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม1 สายข้างโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ทางทิศตะวันออก [ 15 ก.ย. 2563]
3
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.3 สายนาม่วงทุ่ง-ต้องน้อย (นานายขาม) [ 14 ก.ย. 2563]
6
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.2 สายบ้านต้องน้อย - บ้านโคกพัฒนา [ 09 ก.ย.2563]
3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08 ก.ย. 2563]
6
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.3 สายข้างบ้านนายยอด [ 08ก.ย. 2563]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 บ้านนาโดนใหม่ [ 08 ก.ย. 2563]
4
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.14 สายบ้านนางวรารัตน์ [ 08 ก.ย. 2563]
7
พบข่าวทั้งหมด 554  ข่าว   หน้าทั้งหมด 12 หน้า 
หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]>>