ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 3 สายนาม่วงทุ่ง-นาม่วงท่า(สะสม) [ 29 มี.ค. 2560 11:33 ]
59
ประการราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9(ข้อบัญญัติ) [ 29 มี.ค. 2560 11:02 ]
35
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13,14,8 [ 23 ก.พ. 2560 14:36 ]
58
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,12,15,7 [ 21 ก.พ. 2560 15:13 ]
54
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองตาครก หมู่ที่ 7 [ 21 ก.พ. 2560 14:17 ]
50
ประการราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคารหอประชุมอบต.โคกหินแฮ่ [ 16 ก.พ. 2560 09:39 ]
47
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรังห้วยเหมืองนา หมู่ที่ 9 สายสุรสิทธิ์-หนองเดิ่น [ 17 ม.ค. 2560 13:50 ]
65
ประกาศราคากลางโครงการเสริมแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายวัดบัวขาว-นายอนุรักษ์ [ 25 พ.ย. 2559 09:47 ]
46
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 สายบ้านนายพวงมาลา [ 25 พ.ย. 2559 09:38 ]
45
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกหินแฮ่ [ 24 พ.ย. 2559 15:45 ]
57
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบน้ำอุปโภค โดยการเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ [ 28 ก.ย. 2559 15:03 ]
48
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.โคกหินแฮ่ [ 28 ก.ย. 2559 14:54 ]
58
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ 1 สายนายศรีพนม-นายสุทัศน์ [ 26 ก.ย. 2559 13:26 ]
48
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบอพักคสล.หมู่ที่ 8 สายบัวไข-หนูเหลี่ยม [ 26 ก.ย. 2559 13:18 ]
46
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ 9 สายนางทองสา-นายอาทิตย์ [ 26 ก.ย. 2559 13:01 ]
50
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ 1 สายข้างโรงเรียน-นายทวีชัย [ 26 ก.ย. 2559 12:16 ]
50
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 9 [ 26 ก.ย. 2559 12:00 ]
51
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 12 สายข้างบ้านนางรองจิตร [ 26 ก.ย. 2559 11:57 ]
48
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 12 สายนางพรศิลป์-นางสมพิศ [ 26 ก.ย. 2559 11:33 ]
46
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 11 สายวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม [ 26 ก.ย. 2559 11:31 ]
44
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม. หมู่ที่ 9 สายนายมงคล [ 22 ก.ย. 2559 16:01 ]
47
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 14 สายนาบัว-นายจันทร์ตอง [ 22 ก.ย. 2559 13:57 ]
49
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 3 สายนายกัลป์มา [ 22 ก.ย. 2559 13:13 ]
52
ประการสอบราคาเหมาบริการเก็บขนขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่ประจำปีงบประมาณ2560 [ 16 ก.ย. 2559 12:33 ]
43
ประกาศสอบราคาเหมาบริการพาหนะรถตู้รับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ประจำปีงบประมาณ2560 [ 16 ก.ย. 2559 12:31 ]
41
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบริเวณพื้นอาคารลานเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารประชุม [ 14 ก.ย. 2559 13:54 ]
45
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด [ 14 ก.ย. 2559 13:49 ]
42
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 2 สายบ้านต้องน้อย-นายวิลัย พรมจันทร์ [ 14 ก.ย. 2559 13:44 ]
54
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 4 สายบ้านนาม่วงท่า-บ้านต้องน้อย [ 1 ก.ย. 2559 16:04 ]
45
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด [ 30 ส.ค. 2559 15:12 ]
57
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม. หมู่ที่ 1 จำนวน 2 สาย [ 29 ส.ค. 2559 14:24 ]
50
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 [ 24 ส.ค. 2559 11:28 ]
48
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 [ 23 ส.ค. 2559 15:36 ]
42
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 8 สายนายทรงมา-วิจิตร [ 23 ส.ค. 2559 15:28 ]
43
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 สายนางหงษ์คำ-นางผ่องใส [ 23 ส.ค. 2559 14:52 ]
41
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 12 สายนางพรศิลป์-นางสมพิศ [ 23 ส.ค. 2559 14:42 ]
49
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 7 สายข้างสภ.นาโดน [ 23 ส.ค. 2559 12:12 ]
53
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 11 สายวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม [ 23 ส.ค. 2559 11:56 ]
57
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม. หมู่ที่ 11 สายนางไกรคำ [ 23 ส.ค. 2559 11:40 ]
51
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 สายนายโกวิทย์ [ 23 ส.ค. 2559 09:49 ]
43
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 สายนางจินตนา-นางวังชัย [ 23 ส.ค. 2559 09:36 ]
50
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 สายริมน้ำบัง [ 23 ส.ค. 2559 09:27 ]
45
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ 13 สายริมน้ำบัง [ 17 ส.ค. 2559 15:48 ]
46
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 9 สายนายมงคล [ 16 ส.ค. 2559 15:28 ]
44
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 4 สายบ้านนาม่วงท่า-บ้านนาม่วงทุ่ง [ 5 ส.ค. 2559 16:16 ]
47
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด [ 5 ส.ค. 2559 16:04 ]
48
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม่ไผ่ หมู่ที่ 10 จำนวน 2 สาย [ 5 ส.ค. 2559 15:16 ]
53
ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 [ 5 ส.ค. 2559 14:30 ]
41
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว หมู่ที่ 5 [ 2 ส.ค. 2559 16:00 ]
51
ประกาศราคากลางโครงการเสริวผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 (สายหมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 13) [ 11 ก.ค. 2559 16:27 ]
45
พบข่าวทั้งหมด 621  ข่าว   หน้าทั้งหมด 13 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13]>>