ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๔ บ้านนาม่วงท่า บัดนี้ถึง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 9 พ.ค. 2554 11:38 ]
56
สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกหินแฮ่ - หนองกุง บัดนี่ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 9 พ.ค. 2554 11:41 ]
44
สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ ๑๕ บัดนี้ถึง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 9 พ.ค. 2554 11:42 ]
59
สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๖ บัดนี้ถึง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 9 พ.ค. 2554 11:43 ]
37
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๑ บัดนี้ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 9 พ.ค. 2554 11:46 ]
58
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๔ บัดนี้ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 9 พ.ค. 2554 11:47 ]
59
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมฌาปนสถานเดิม วัดโพธิ์ศรี บ้านนาม่วงทุ่ง หมู่ที่ ๓ บัดนี้ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 9 พ.ค. 2554 11:48 ]
56
สอบราคาจ้างตัดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ สาย [ 14 พ.ค. 2555 10:52 ]
44
สอบราคาจ้างขุดลอกห้วยเหมืองนาและขุดลอกหนองครก หมู่ที่ ๗ [ 14 พ.ค. 2555 10:54 ]
43
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายข้างวัดสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑ [ 14 พ.ค. 2555 10:55 ]
45
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๕ [ 14 พ.ค. 2555 11:00 ]
42
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาสายใยรัก หมู่ที่ ๑๐ [ 14 พ.ค. 2555 11:02 ]
52
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายหน้าโรงเรียนบ้านนาม่วงทุ่ง ไปบ้านนาม่วงท่า [ 14 พ.ค. 2555 11:05 ]
45
สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ [ 20 มิ.ย. 2555 15:32 ]
47
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๒ (สายเชื่อมถนนหลวง) [ 20 มิ.ย. 2555 15:32 ]
58
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓ (สายกุดผือ) [ 20 มิ.ย. 2555 15:33 ]
45
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ สาย [ 20 มิ.ย. 2555 15:36 ]
59
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ สาย [ 20 มิ.ย. 2555 15:36 ]
60
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายหมู่ที่ ๑๕ ไปหมู่ที่ ๑๐ [ 20 มิ.ย. 2555 15:37 ]
64
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ [ 20 มิ.ย. 2555 15:38 ]
57
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔ สาย [ 14 ส.ค. 2555 15:49 ]
60
สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในตำบลโคกหินแฮ่ [ 14 ส.ค. 2555 15:50 ]
57
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ บัดนี้ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ [ 12 ก.ย. 2555 14:29 ]
63
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 [ 4 เม.ย. 2556 14:58 ]
53
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 [ 4 เม.ย. 2556 15:22 ]
45
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน ๓ เครื่อง [ 21 มิ.ย. 2556 10:47 ]
50
สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายโคกหินแฮ่-หนองกุง โดยการฉาบผิว Slurry Seal [ 8 ก.ค. 2556 10:49 ]
48
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ [ 15 ก.ค. 2556 10:57 ]
62
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณ2557 [ 4 ธ.ค. 2556 11:42 ]
55
สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 9 ธ.ค. 2556 16:23 ]
45
สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 9 ต.ค. 2557 14:27 ]
46
จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับเพื่อรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ [ 13 ต.ค. 2557 15:57 ]
55
จ้างเหมาประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเนินน้ำคำ หมู่ที่ 10 [ 28 ต.ค. 2557 10:28 ]
72
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายต้องน้อย - ทางหลวง [ 29 ม.ค. 2558 14:39 ]
50
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านโคกหินแฮ่ - หมู่ที่ 10 บ้านเนินน้ำคำ [ 29 ม.ค. 2558 14:56 ]
44
สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัสต์คอนกรีต สายโคกหินแฮ่ - หนองกุง [ 5 ก.พ. 2558 15:16 ]
39
สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแคปซิล ถนนลาดยางสายโคกหินแฮ่ - หนองกุง [ 5 ก.พ. 2558 15:21 ]
49
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 มี.ค. 2558 12:31 ]
48
สอบราคาจ้างขุดลอกห้วยเหมืองนา หมู่ที่ ๑ สายนายสุรสิทธิ์ - หนองเดิ่น [ 25 มี.ค. 2558 12:49 ]
57
สอบราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ สายห้วยเหมืองนา [ 25 มี.ค. 2558 12:54 ]
46
สอบราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ สายข้างเมรุ - นายศรีพนม [ 25 มี.ค. 2558 13:07 ]
41
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรบ้านนาบัว ม.๑๓ ไปบ้านหนองแซง ม.๘ [ 25 มี.ค. 2558 13:11 ]
45
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๔ สายนาม่วงท่า - นาม่วงทุ่ง [ 22 มิ.ย. 2558 16:29 ]
45
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๘ สายนายมงคล - วัดเวฬุวัน [ 22 มิ.ย. 2558 16:47 ]
42
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๙ สายโคกหินแฮ่ - เนินน้ำคำ [ 22 มิ.ย. 2558 16:49 ]
68
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๐ สายหนองกกคูณ [ 22 มิ.ย. 2558 16:54 ]
63
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๑ [ 22 มิ.ย. 2558 16:59 ]
60
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๕ สายหน้าบ้านนางสายสวาท [ 22 มิ.ย. 2558 17:03 ]
40
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กประจำปีงบประมาณ 2558 [ 17 ก.ค. 2558 14:35 ]
46
สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัตท์(สายโคกหินแฮ่-หนองกุง) [ 14 ส.ค. 2558 16:13 ]
39
พบข่าวทั้งหมด 572  ข่าว   หน้าทั้งหมด 12 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12]>>