ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.ม.4 สายนายนิรันดร์ - นางสุพรรณี [ 03ก.ย. 2563]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายนาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย - นานายขาน [ 02 ก.ย. 2563]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายนาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย - นานายขาน [ 2 ก.ย. 2563]
5
ประกาศราคากลางขุดลอกหนองหญ้าปล้อง ม.7 บ้านนาโดนใหม่ [ 02 ก.ย.2563]
0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2563]
3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานวิจัยสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2563]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายนาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย [ 27 ส.ค. 2563]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายหมู่ที่ 1 - ชลประทาน [ 25 ส.ค. 2563]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 19 รายการ [ 18 ส.ค. 2563]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) จำนวน 27 รายการ [ 18 ส.ค. 2563]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 8 ราย [ 18 ส.ค. 2563]
1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายนาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย - นานายขาน [ 17 ส.ค. 2563]
4
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.4 สายนายนิรันดร์ - นางสุพรรณี [ 17 ส.ค. 2563]
0
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.2 สายบ้านต้องน้อย - บ้านโคกพัฒนา [ 17 ส.ค.2563]
0
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายนาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย [ 17 ส.ค. 2563]
2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1 สายหมู่ที่ 1 - ชลประทาน [ 17 ส.ค. 2563]
3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563]
1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 07 ส.ค. 2563]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารเช้า อาหารเที่ยง พร้อมเครื่องดื่ม และอาหารเย็น ตามโครงการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูรคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ส.ค. 2563]
3
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสีฟันและแปรงสีฟันตามโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคทางทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 สายหน้ารพ.สต.บ้านนาบัว [ 15 ก.ค. 2563]
5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๓ สายนางเทศทานี-นายวิชัย(เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563]
5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามแนววิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธ [ 13 ก.ค. 2563]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.6 สายหน้าบ้านนางบุญนอง - นางอารียา [ 13 ก.ค. 2563]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ม.10 สายนางพันผกา วงกุล - นางผ่องใส อินติยะ [ 10 ก.ค. 2563]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 สายนายบัวเรียน - เร่งริด [ 9 ก.ค. 2563]
10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563]
12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563]
10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันดินห้วยแคน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563]
18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแผงวงจรไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563]
13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายข้างวัด - นายคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563]
13
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.5 สายนายมานะ - นานายสมใจ [ 1 ก.ค. 2563]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าละวิทยุ จำนวน 10 รายการ [ 26 มิ.ย. 2563]
8
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.11 สายนายศรีสุทโท - ถนนชลประทาน [ 25 มิ.ย. 2563]
11
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมติดเพดาน หมุน 360 องศา )พร้อมติดตั้ง [ 25 มิ.ย. 2563]
7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือน ก.ค.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563]
7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 22 รายการ [ 22 มิ.ย. 2563]
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ [ 22 มิ.ย. 2563]
8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ สำหรับเป็นเชื้อเพลิงฉีดพ่นยุ่งลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563]
6
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 สายหน้ารพ.สต.บ้านนาบัว [ 16 มิ.ย. 2563]
5
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 สายนางเทศทานี-นายวิชัย [ 16 มิ.ย. 2563]
8
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ม. 10 สายนางพันผกา วงกุล - นางผ่องใส อินติยะ [ 16 มิ.ย. 2563]
7
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ม.7 สายนายบัวเรียน - นายเร่งริด [ 16 มิ.ย. 2563]
6
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ม.7 สายนายสนิท [ 16 มิ.ย. 2563]
8
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.6 สายหน้าบ้านนางบุญนอง - นางอารียา [ 16มิ.ย. 2563]
5
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 สายข่้างวัด - นายคำ [ 16 มิ.ย. 2563]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.9 สายนายสุรเชษฐ์ - ห้วยหอบ้าน [ 11มิ.ย. 2563]
13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563]
8
พบข่าวทั้งหมด 548  ข่าว   หน้าทั้งหมด 11 หน้า 
หน้า
<< [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11]>>