ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายนาโดนใหม่-โคกสาย [ 13 ก.ย. 2562]
37
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณสะพานห้วยยางไปหมู๋ที่ 3 และนายปริญญาหมู่ที่ 4 [ 13 ก.ย. 2562]
39
ประกาศราคากลางปปช.โครงการขุดลอกห้วยผักหนาม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562]
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562]
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 สายนายเวนิส - นายวิชัย [ 26 ส.ค. 2562]
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 สายนายนิรัน-หนองคล้า [ 26 ส.ค. 2562]
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่-นางพนมศิลป์ [ 26 ส.ค. 2562]
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานให้กับกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562]
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562]
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หอกระจายข่าว หมู่ที่ ๖,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562]
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562]
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562]
40
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราก่อสร้างถนนคสล. ม.5 สายนางเหลาทอง - นายชัยณรงค์ [ 13 ส.ค. 2562]
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล ม.13 สายข้างบ้านชนเผ่าผู้ไทย [ 13 ส.ค. 2562]
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.สายข้างอบต.โคกหินแฮ่ [ 08 ส.ค. 2562]
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนางปันมา บัวชุม - ชลประทาน [ 08 ส.ค. 2562]
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนางมณีวรรร - หนองบัว [ 08 ส.ค. 2562]
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าคาดสาย หมู่ที่ 7 สายนางปานทอง - นายสิงหา [ 5 ส.ค. 2562]
50
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่ -นางพนมศิลป์ [ 30 ก.ค. 2562]
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ [ 30 ก.ค. 2562]
51
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 สายนางเหลาทอง-นายชัยณรงค์ [ 30 ก.ค. 2562]
50
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 13 สายข้างบ้านชนเผ่าผู้ไทย [ 30 ก.ค. 2562]
45
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 สายนายเวนิส - นายวิชัย [ 26 ก.ค. 2562]
41
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่ -นางพนมศิลป์ [ 26 ก.ค. 2562]
41
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 สายนายนิรัน-หนองคล้า [ 26 ก.ค. 2562]
44
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 สายนางมณีวรรณ-หนองบัว [ 26 ก.ค. 2562]
66
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 สายนางปันมา บัวชุม- ชลประทาน [ 26 ก.ค. 2562]
35
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 สายข้างอบต.โคกหินแฮ่ [ 26 ก.ค. 2562]
43
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมจัดสถานที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัใจ " [ 23 ก.ค. 2562]
52
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกร์ตามโครงการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562]
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสืบสานงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประัจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562]
59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานวิจัยสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562]
39
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 9 ก.ค. 2562]
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3สายนายประพันธ์ - หนองเบ็ญ [ 9 ก.ค. 2562]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม ผุ้เข้าร่วมสำหรับชุดการแสดงรำบวงสรวงพระญาศรีสีตตนาคราช ประจำปี 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ [ 8 ก.ค. 2562 ]
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดอบรม สาธิต และแข่งขันกีฬาเกทบอลร่วมกับชมรมเกทบอล ปี2562 [ 3 ก.ค. 2562]
65
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 สายนายพูนศักดิ์-สามแยกนาโดน [ 02 ก.ค. 2562]
58
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 สายนายบันเทิง-ถนนใหญ่ [ 02 ก.ค. 2562]
56
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 สายนายประพันธ์-หนองเบ็ญ [ 02 ก.ค. 2562]
54
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 12 สายนายสนเทศ-นายทอนชัย [ 02 ก.ค. 2562]
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 24 มิ.ย. 2562 10:54 ]
62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2562 18:04 ]
52
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายนา พร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ ๙ สายนายสุรเวษฏ์-ห้วยหอบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 13:54 ]
52
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายนา พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๙ สายนายอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 13:53 ]
58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๙ สายนางอุดร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 13:51 ]
48
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 สายนายสุรเชษฏ์-ห้วยหอบ้าน [ 7 มิ.ย. 2562 15:02 ]
58
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 สายนายอาทิตย์ [ 7 มิ.ย. 2562 14:59 ]
55
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 สายนางอุดร [ 7 มิ.ย. 2562 14:58 ]
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 สายถนนใหญ่ - นายจันทร์ตอง แสนมิตร [ 7 มิ.ย. 2562 10:34 ]
72
พบข่าวทั้งหมด 547  ข่าว   หน้าทั้งหมด 11 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11]>>