ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562]
27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่หลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562]
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ [ 28 ต.ค. 2562]
36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562]
34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (งบประมาณปี๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 ต.ค. 2562]
35
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ ประจำเดือน ต.ค.๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562]
40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 ต.ค. 2562]
37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562]
31
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ ประจำเดือน ต.ค.๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562]
35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๙,๑๐ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562]
46
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562]
40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562]
48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณสะพานห้วยยางไปหมู่ที่ ๓ และนายปริญญา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562]
50
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายนางพันผกา - นางผ่องใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562]
55
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายนาโดนใหม่-โคกสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562]
47
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562]
46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพาหนะรถตู้พร้อมคนขับเพื่อรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ย. 2562]
58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562]
48
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายนางพันผกา วงค์กุล - นางผ่องใส [ 13 ก.ย. 2562]
40
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายนาโดนใหม่-โคกสาย [ 13 ก.ย. 2562]
43
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณสะพานห้วยยางไปหมู๋ที่ 3 และนายปริญญาหมู่ที่ 4 [ 13 ก.ย. 2562]
45
ประกาศราคากลางปปช.โครงการขุดลอกห้วยผักหนาม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562]
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562]
58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 สายนายเวนิส - นายวิชัย [ 26 ส.ค. 2562]
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 สายนายนิรัน-หนองคล้า [ 26 ส.ค. 2562]
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่-นางพนมศิลป์ [ 26 ส.ค. 2562]
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานให้กับกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562]
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562]
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หอกระจายข่าว หมู่ที่ ๖,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562]
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562]
43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562]
48
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราก่อสร้างถนนคสล. ม.5 สายนางเหลาทอง - นายชัยณรงค์ [ 13 ส.ค. 2562]
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล ม.13 สายข้างบ้านชนเผ่าผู้ไทย [ 13 ส.ค. 2562]
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.สายข้างอบต.โคกหินแฮ่ [ 08 ส.ค. 2562]
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนางปันมา บัวชุม - ชลประทาน [ 08 ส.ค. 2562]
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนางมณีวรรร - หนองบัว [ 08 ส.ค. 2562]
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าคาดสาย หมู่ที่ 7 สายนางปานทอง - นายสิงหา [ 5 ส.ค. 2562]
59
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่ -นางพนมศิลป์ [ 30 ก.ค. 2562]
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ [ 30 ก.ค. 2562]
61
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 สายนางเหลาทอง-นายชัยณรงค์ [ 30 ก.ค. 2562]
56
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 13 สายข้างบ้านชนเผ่าผู้ไทย [ 30 ก.ค. 2562]
52
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 สายนายเวนิส - นายวิชัย [ 26 ก.ค. 2562]
47
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่ -นางพนมศิลป์ [ 26 ก.ค. 2562]
50
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 สายนายนิรัน-หนองคล้า [ 26 ก.ค. 2562]
53
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 สายนางมณีวรรณ-หนองบัว [ 26 ก.ค. 2562]
75
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 สายนางปันมา บัวชุม- ชลประทาน [ 26 ก.ค. 2562]
41
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 สายข้างอบต.โคกหินแฮ่ [ 26 ก.ค. 2562]
51
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมจัดสถานที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัใจ " [ 23 ก.ค. 2562]
67
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกร์ตามโครงการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562]
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสืบสานงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประัจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562]
73
พบข่าวทั้งหมด 621  ข่าว   หน้าทั้งหมด 13 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13]>>