ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (สะสม) [ 20 เม.ย. 2560 10:32 ]
37
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (สะสม) [ 20 เม.ย. 2560 10:26 ]
49
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 (สะสม) [ 20 เม.ย. 2560 10:13 ]
51
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 9 สายนายจรูญ-นายคำไพ(ข้อบัญญัติ) [ 7 เม.ย. 2560 13:55 ]
52
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองตาทุน หมู่ที่ 7(สะสม) [ 7 เม.ย. 2560 13:26 ]
49
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 สายบ้านนายสำเร็จ วงค์มหาเทพ (สะสม) [ 7 เม.ย. 2560 11:12 ]
40
ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 3 สายนาม่วงทุ่ง-นาม่วงท่า(สะสม) [ 29 มี.ค. 2560 11:33 ]
55
ประการราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9(ข้อบัญญัติ) [ 29 มี.ค. 2560 11:02 ]
32
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13,14,8 [ 23 ก.พ. 2560 14:36 ]
55
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,12,15,7 [ 21 ก.พ. 2560 15:13 ]
49
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองตาครก หมู่ที่ 7 [ 21 ก.พ. 2560 14:17 ]
46
ประการราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคารหอประชุมอบต.โคกหินแฮ่ [ 16 ก.พ. 2560 09:39 ]
44
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรังห้วยเหมืองนา หมู่ที่ 9 สายสุรสิทธิ์-หนองเดิ่น [ 17 ม.ค. 2560 13:50 ]
61
ประกาศราคากลางโครงการเสริมแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายวัดบัวขาว-นายอนุรักษ์ [ 25 พ.ย. 2559 09:47 ]
43
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 สายบ้านนายพวงมาลา [ 25 พ.ย. 2559 09:38 ]
40
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกหินแฮ่ [ 24 พ.ย. 2559 15:45 ]
54
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบน้ำอุปโภค โดยการเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ [ 28 ก.ย. 2559 15:03 ]
46
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.โคกหินแฮ่ [ 28 ก.ย. 2559 14:54 ]
54
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ 1 สายนายศรีพนม-นายสุทัศน์ [ 26 ก.ย. 2559 13:26 ]
44
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบอพักคสล.หมู่ที่ 8 สายบัวไข-หนูเหลี่ยม [ 26 ก.ย. 2559 13:18 ]
43
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ 9 สายนางทองสา-นายอาทิตย์ [ 26 ก.ย. 2559 13:01 ]
47
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ 1 สายข้างโรงเรียน-นายทวีชัย [ 26 ก.ย. 2559 12:16 ]
46
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 9 [ 26 ก.ย. 2559 12:00 ]
46
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 12 สายข้างบ้านนางรองจิตร [ 26 ก.ย. 2559 11:57 ]
46
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 12 สายนางพรศิลป์-นางสมพิศ [ 26 ก.ย. 2559 11:33 ]
43
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 11 สายวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม [ 26 ก.ย. 2559 11:31 ]
41
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม. หมู่ที่ 9 สายนายมงคล [ 22 ก.ย. 2559 16:01 ]
43
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 14 สายนาบัว-นายจันทร์ตอง [ 22 ก.ย. 2559 13:57 ]
46
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 3 สายนายกัลป์มา [ 22 ก.ย. 2559 13:13 ]
50
ประการสอบราคาเหมาบริการเก็บขนขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่ประจำปีงบประมาณ2560 [ 16 ก.ย. 2559 12:33 ]
39
ประกาศสอบราคาเหมาบริการพาหนะรถตู้รับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ประจำปีงบประมาณ2560 [ 16 ก.ย. 2559 12:31 ]
38
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบริเวณพื้นอาคารลานเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารประชุม [ 14 ก.ย. 2559 13:54 ]
41
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด [ 14 ก.ย. 2559 13:49 ]
39
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 2 สายบ้านต้องน้อย-นายวิลัย พรมจันทร์ [ 14 ก.ย. 2559 13:44 ]
51
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 4 สายบ้านนาม่วงท่า-บ้านต้องน้อย [ 1 ก.ย. 2559 16:04 ]
41
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด [ 30 ส.ค. 2559 15:12 ]
54
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม. หมู่ที่ 1 จำนวน 2 สาย [ 29 ส.ค. 2559 14:24 ]
47
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 [ 24 ส.ค. 2559 11:28 ]
43
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 [ 23 ส.ค. 2559 15:36 ]
40
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 8 สายนายทรงมา-วิจิตร [ 23 ส.ค. 2559 15:28 ]
41
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 สายนางหงษ์คำ-นางผ่องใส [ 23 ส.ค. 2559 14:52 ]
39
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 12 สายนางพรศิลป์-นางสมพิศ [ 23 ส.ค. 2559 14:42 ]
46
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 7 สายข้างสภ.นาโดน [ 23 ส.ค. 2559 12:12 ]
50
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 11 สายวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม [ 23 ส.ค. 2559 11:56 ]
52
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม. หมู่ที่ 11 สายนางไกรคำ [ 23 ส.ค. 2559 11:40 ]
48
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 สายนายโกวิทย์ [ 23 ส.ค. 2559 09:49 ]
41
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 สายนางจินตนา-นางวังชัย [ 23 ส.ค. 2559 09:36 ]
46
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 สายริมน้ำบัง [ 23 ส.ค. 2559 09:27 ]
42
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ 13 สายริมน้ำบัง [ 17 ส.ค. 2559 15:48 ]
44
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 9 สายนายมงคล [ 16 ส.ค. 2559 15:28 ]
40
พบข่าวทั้งหมด 572  ข่าว   หน้าทั้งหมด 12 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12]>>