ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : สอบราคาจ้างเหมาบริการพาหนะรถตู้พร้อมคนขับเพื่อรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
รายละเอียด :  

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพาหนะรถตู้พร้อมคนขับเพื่อรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙

 

             องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาบริการพาหนะรถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่   ระหว่างวันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙
จำนวน  ๓  คัน รวม  ๓ สาย    ในอัตราเดือนละ ๑๑,๐๐๐  บาท  ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ ๓๖๓,๐๐๐  บาท  (-สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                    ๕.ผู้ขับรถรับ-ส่งเด็กเล็กต้องไม่เป็นผู้ประพฤติผิดและเสียหายในคดีต่าง ๆ และมีพฤติกรรมขับรถด้วยความประมาทพร้อมทั้งต้องได้รับใบอนุญาติขับขี่รถยนต์   หรือรถทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ (ท้องถิ่นอำเภอเรณูนคร)ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ ๒๐๐  บาท  ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khokhin.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข               ๐๔๒-๕๓๐๘๓๑ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                                                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 
 
18 ก.ย. 2558 11:45