ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนาบัว ตามแบบมาตรฐานสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
รายละเอียด :  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

1.ชื่อโครงการ  ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนนาบัว ตามแบบมาตรฐานสมาคม

                             สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      1,179,600        บาท

3.  ลักษณะงานโดยสังเขป  ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ประจำสนาม

4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่   12   ตุลาคม  2558    เป็นเงิน      1,177,000    บาท

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

    5.1  ราคามาตรฐานจากพาณิชย์จังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียง

    5.2  บัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

    5.3  สืบราคาตามท้องตลาด/ร้านค้า

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

     6.1  นายชาตรี   ศรีเรือง                    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง   เป็นประธานกรรมการ

     6.2  นายพิภพ    บัวชุม                     ตำแหน่ง  นายช่างโยธา                      เป็นกรรมการ

     6.3  นางสาวสุภัตชนันท์  จันทร์สองดวง  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ       เป็นกรรมการ

 

 

 

 

 

4 พ.ย. 2558 10:02