ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศราคากลางประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว
รายละเอียด :  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

1.ชื่อโครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว  

  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      2,720,000        บาท

3.  ลักษณะงานโดยสังเขป  ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ  แพสูบน้ำ  ท่อส่งอื่น ๆ

4.  ราคากลางคำนวณ   ณ   วันที่   12   ตุลาคม  2558    เป็นเงิน   2,508,000    บาท

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

    5.1  ราคามาตรฐานจากพาณิชย์จังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียง

    5.2  บัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

    5.3  สืบราคาตามท้องตลาด/ร้านค้า

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

     6.1  นายชาตรี   ศรีเรือง            ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                  เป็นประธานกรรมการ

     6.2  นายพิภพ    บัวชุม             ตำแหน่ง  นายช่างโยธา                                     เป็นกรรมการ

     6.3  นายศักดิ์สกล   คลังทรัพย์    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน          เป็นกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 พ.ย. 2558 14:19