ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกหินแฮ่-บ้านหนองกุง
รายละเอียด :  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

1.ชื่อโครงการ  ก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโคกหินแฮ่-บ้านหนองกุง

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        3,082,500        บาท

3.  ลักษณะงานโดยสังเขป   เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

                                    หากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้ถนน

4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่   4  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2558      เป็นเงิน  2,986,000    บาท

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

    5.1  ราคามาตรฐานจากพาณิชย์จังหวัดนครพนม , พื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดมุกดาหาร

    5.2  บัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

     6.1  นายชาตรี   ศรีเรือง            ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง                      เป็นประธานกรรมการ

     6.2  นายพิภพ     บัวชุม            ตำแหน่ง   นายช่างโยธา                                          เป็นกรรมการ

     6.3  นายศักดิ์สกล   คลังทรัพย์    ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน               เป็นกรรมการ

 

 

 

 

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
11 ธ.ค. 2558 15:31