ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านโคกหินแฮ่-บ้านหนองกุงจำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :  

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ถนนสายบ้านโคกหินแฮ่-บ้านหนองกุง

จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโคกหินแฮ่-บ้านหนองกุง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                    ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ(ท้องถิ่นอำเภอเรณูนคร) และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๕๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khnkhinkae.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๕๓๐๘๓๑ ในวันและเวลาราชการ

    

                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

  

  

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

11 ธ.ค. 2558 15:36