ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณืในการจัดตกแต่งเวที และจัดสถานที่พร้อมถ้วยรางวัล
รายละเอียด :  


คำอธิบาย: https://process3.gprocurement.go.th/EGPRestService/egpmaster/getImagesLogo?filelogo=krut100.gif

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งเวที และจัดสถานที่ พร้อมถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งเวที และจัดสถานที่ พร้อมถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ อุปกรณ์ ในการตกแต่งเวที และจัดสถานที่ พร้อมค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๑ โครงการผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเพื่อนเครื่องเขียน (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒

   
   
 

               คำอธิบาย: http://www.khokhinhae.com/images/tra.png

 

( นายสันติ ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 
20 ธ.ค. 2562