ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที่ตามโครงการจัดงานประเพณีบุยข้าวหลามประจำปี 2562
รายละเอียด :  

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวราวุธ ขอดเมชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒

 

 

 

 

 

(นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

 

 

 

23 ธ.ค. 2562