ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ กรอบรูป ขนาด 8.25x11.75 นิ้ว ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
รายละเอียด :  

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ และกรอบรูป ขนาด ๘.๒๕ x ๑๑.๗๕ นิ้ว เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ และกรอบรูป             ขนาด ๘.๒๕ x ๑๑.๗๕ นิ้ว เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
              ดอกไม้ประดิษฐ์  และกรอบรูป  ขนาด ๘.๒๕ x๑๑.๗๕ นิ้ว  จำนวน  ๑  โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)           รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๒  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓

 

 

 

 

 

(นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 
 

 

 

 

 

23 ม.ค. 2563