ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์เตรียมสนาม วัสดุ อุปกรณืกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่
รายละเอียด :  

 


     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสนาม ,วัสดุอุปกรณ์กีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน , ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสนาม ,วัสดุอุปกรณ์กีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน , ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ อุปกรณ์เตรียมสนาม วัสดุ อุปกรณ์กีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ถ้วยรางวัล จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอนุศิษย์ ทิพเนตร/ร้านเพื่อนสกลสาขาสว่างแดนดิน (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๑  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓

   

 

 

 

   (นายสันติ  ศรียะไชย )

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

 

 

12 ก.พ. 2563