ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่
รายละเอียด :  

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแนนพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๒๗๙.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๖  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

( นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

17 มี.ค. 2563