ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 สายห้วยเหมืองนา - หนองม่วง
รายละเอียด :  


     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ สายห้วยเหมืองนา - หนองม่วง                                      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่  ๑๒  สายห้วยเหมืองนา - หนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เสริมผิวถนนลูกรัง ม.๑๒ สายห้วยเหมืองนา - หนองม่วง จำนวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  เดือน  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

 

 

 

 

 

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

10 เม.ย. 2563