ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างปรับปรุงถนนลุกรัง หมู่ที่ 10 สายนายคมสันต์ - ห้วยเหมืองนา
รายละเอียด :  

 


      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายนายคมสันต์ – ห้วยเหมืองนา          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายนายคมสันต์ - ห้วยเหมืองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ปรับปรุงถนนลุกรังหมู่ที่ ๑๐ สายนายคมสันต์ - ห้วยเหมืองนา จำนวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๙  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๓

 

 

 

 

 

(นายสันติ  ศรียะไชย )

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 
9 เม.ย 2563