ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงเป็นข้าวกล่อง (รพ.สต.โคกหินแฮ่)
รายละเอียด :  

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงเป็นข้าวกล่อง (รพ.สต.โคกหินแฮ่) จำนวน ๑๖๕ กล่องสำหรับคณะกรรมการคัดกรองสุขภาพประชาชน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙ ในการออกคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจเช็คลูกน้ำยุงลายและความสะอาดอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงเป็นข้าวกล่อง (รพ.สต.โคกหินแฮ่) จำนวน ๑๖๕ กล่องสำหรับคณะกรรมการคัดกรองสุขภาพประชาชน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙ ในการออกคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจเช็คลูกน้ำยุงลายและความสะอาดอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงเป็นข้าวกล่อง (รพ.สต.โคกหินแฮ่ จำนวน ๑๖๕ กล่อง สำหรับคณะกรรมการคัดกรองสุขภาพประชาชน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางธิดารัตน์ ถานัน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๕๐.๐๐ บาท (แปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

( นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

คลิกที่ลิงค์เมื่อต้องการเปิดหน้าลิงค์ >> 28 เมษายน 2563
28 เม.ย. 2563