ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อ ตู้เหล็ก 2 บานมีมือจับ คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
รายละเอียด :  

 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บานมีมือจับ คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. ) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บานมีมือจับ คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. ) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตู้เหล็ก ๒ บานมีมือจับ คุณภาพตามมาตรฐาน มอก. จำนวน ๒ หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ร้านลาวัลย์เฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

(นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 
 

 

 

 

12 พ.ค. 2563