ข่าวประกวดราคา
     
 
   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา  
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 22 รายการ
รายละเอียด :  

 

 

 


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน

๒๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน  ๒๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอนุรัตน์เครื่องเขียน

 (ส่งออก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๑๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๖๓

 

 

 

 

( นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

 

 

22 มิ.ย. 2563