ข่าวประกวดราคา
     
 
   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา  
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด :  

 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอนุรัตน์เครื่องเขียน

 (ส่งออก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๓๕.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

22 มิ.ย. 2563