ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 สายนายบัวเรียน - เร่งริด
รายละเอียด :  

 


    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ ๗ สายนาย

บัวเรียน - เร่งริด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ ๗ สายนายบัวเรียน - เร่งริด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายนายบัวเรียน - เร่งริด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแสนคำการค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓

 

 

 

 

(นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

 

9 ก.ค. 2563