ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ม.10 สายนางพันผกา วงกุล - นางผ่องใส อินติยะ
รายละเอียด :  

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๐

สายนางพันผกา วงกุล - นางผ่องใส อินติยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------    

           ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๐ สายนางพันผกา วงกุล - นางผ่องใส อินติยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
          ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู  หมู่ที่ ๑๐  สายนางพันผกา  วงกุล –

นางผ่องใส อินติยะ  จำนวน  ๑  สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านจรัญก่อสร้าง  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง

ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

 

                                              ประกาศ ณ วันที่   ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓

 

 

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ก.ค. 2563