ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 สายหน้ารพ.สต.บ้านนาบัว
รายละเอียด :  

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๓ สายหน้ารพ.สต.บ้านนาบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๓ สายหน้ารพ.สต.บ้านนาบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๓ สายหน้า รพ.สต.บ้านนาบัว จำนวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแสนคำการค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๓

 

 

 

 

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

 

 

15 ก.ค. 2563