ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.14 สายบ้านนางวรารัตน์
รายละเอียด :  

 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

         เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔   

                   สายบ้านนางวรารัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔  สายบ้านนางวรารัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๓

                                     

 

(นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

18 ก.ย. 2563